Journal Article 研究集会「急発達する低気圧の実態・予測・災害軽減に関する研究集会」の報告(研究会報告)

川村, 隆一  ,  大塚, 成徳  ,  吉田, 聡  ,  柳瀬, 亘  ,  森, 正人  ,  小坂, 優  ,  竹村, 和人  ,  榎本, 剛  ,  Ryuichi, KAWAMURA  ,  Shigenori, OTSUKA  ,  Akira, YOSHIDA  ,  Wataru, YANASE  ,  Masato, MORI  ,  Yu, KOSAKA  ,  Kazuto, TAKEMURA  ,  Takeshi, ENOMOTO  ,  九州大学大学院理学研究院  ,  理化学研究所計算科学研究機構  ,  海洋研究開発機構  ,  東京大学大気海洋研究所  ,  東京大学大気海洋研究所  ,  東京大学先端科学技術研究センター  ,  気象庁気候情報課  ,  京都大学防災研究所

62 ( 6 )  , pp.533 - 538 , 2015-06-30
ISSN:05460921
NCID:AN00151568
Full-Text

https://projects.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=74730&item_no=1&attribute_id=21&file_no=1

Number of accesses :  

Other information