Journal Article Carbon-Ion Radiation Therapy for Pelvic Recurrence of Rectal Cancer.

Yamada, Shigeru  ,  Kamada, Tadashi  ,  K Ebner, Daniel  ,  Shinoto, Makoto  ,  Terashima, Kotaro  ,  Isozaki, Yuka  ,  Yasuda, Shigeo  ,  Makishima, Hirokazu  ,  Tsuji, Hiroshi  ,  Tsujii, Hirohiko  ,  Isozaki, Tetsuro  ,  Endo, Satoshi  ,  Takahashi, Keiichi  ,  Sekimoto, Mitsugu  ,  Saito, Norio  ,  Matsubara, Hisahiro

Description
Investigation of the treatment potential of carbon-ion radiation therapy in pelvic recurrence of rectal cancer.

Number of accesses :  

Other information