Journal Article Comparison of clinical and functional outcome between surgical treatment and carbon ion radiotherapy for pelvic chondrosarcoma.

Outani, Hidetatsu  ,  Hamada, Kenichiro  ,  Imura, Yoshinori  ,  Oshima, Kazuya  ,  Sotobori, Tsukasa  ,  Demizu, Yusuke  ,  Kakunaga, Shigeki  ,  Joyama, Susumu  ,  Imai, Reiko  ,  Okimoto, Tomoaki  ,  Naka, Norifumi  ,  Kudawara, Ikuo  ,  Ueda, Takafumi  ,  Araki, Nobuhito  ,  Kamada, Tadashi  ,  Yoshikawa, Hideki

21 ( 1 )  , pp.186 - 193 , 2015-07 , Springer-Verlag Tokyo
ISSN:1341-9625
Description
As there are no reports of studies in patients with pelvic chondrosarcoma treated with carbon ion radiotherapy (CIRT), the aim of this study was to evaluate the applicability of CIRT for patients with chondrosarcoma of the pelvis.

Number of accesses :  

Other information