Presentation The analyze of four pedigrees with MAPT N279K mutation accompanying DAT scan and Tau imaging

Manabe, Aya  ,  Nishioka, Kenya  ,  Li, Yuanzhe  ,  Yoshino, Hiroyo  ,  Funayama, Manabu  ,  Matsushima, Takashi  ,  Ueno, Shinichi  ,  Kurita, Naohide  ,  Shimada, Hitoshi  ,  Sahara, Naruhiko  ,  Higuchi, Makoto  ,  Suhara, Tetsuya  ,  Ueno, Yuji  ,  Takanashi, Masashi  ,  Motoi, Yumiko  ,  Hattori, Nobutaka

2015-05-20
Description
PDF参照
第56回日本神経学会学術大会

Number of accesses :  

Other information