Departmental Bulletin Paper 歌唱における発音指導の一考察 : 子音の指導を中心に
Betrachtungen zur Aussprache im Gesang -Schwerpunkt : Aussprache der Konsonanten

ガハプカ, 奈美  ,  GAHABKA, Nami

012pp.69 - 77 , 2016-02-10 , 京都女子大学発達教育学部
ISSN:13495992
NCID:AA12010266
Full-Text

http://repo.kyoto-wu.ac.jp/dspace/bitstream/11173/2269/1/0080_012_008.pdf

Number of accesses :  

Other information