Departmental Bulletin Paper 少林妙崧と杭州の五山禅林 : 拙庵徳光・済顚道済・長翁如浄・浙翁如琰・無準師範・玉澗光瑩らとの関わり
Shaolin Miaosong and the Five Mountain Chan Monasteries of Hangzhou-Zhuoan : Deguang, Jidian Daoji, Changweng Rujing, Zheweng Ruyan, Wuzhun Shifan and Yujian Guangying

佐藤, 秀孝  ,  サトウ, シュウコウ  ,  Sato, Shuko

74pp.1 - 71 , 2016-03 , 駒澤大学
ISSN:04523628
NCID:AN00093701
Full-Text

http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/35787/jbk074-01-sato.pdf

Number of accesses :  

Other information