Journal Article A Portable Si/CdTe Compton Camera and its Applications to the Visualization of Radioactive Substances

Takeda, Shin'ichiro  ,  Harayama, Atsushi  ,  Ichinohe, Yuto  ,  Odaka, Hirokazu  ,  Watanabe, Shin  ,  Takahashi, Tadayuki  ,  Tajima, Hiroyasu  ,  Genba, Kei  ,  Matsuura, Daisuke  ,  Ikebuchi, Hiroshi  ,  Kuroda, Yoshikatsu  ,  Tomonaka, Tetsuya  ,  武田, 伸一郎  ,  原山, 淳  ,  一戸, 悠人  ,  小高, 裕和  ,  渡辺, 伸  ,  高橋, 忠幸  ,  田島, 宏康  ,  玄蕃, 恵  ,  松浦, 大介  ,  池淵, 博  ,  黒田, 能克  ,  塘中, 哲也

Description
著者人数: 12名

Number of accesses :  

Other information