Departmental Bulletin Paper ヘイト・スピーチとしての歴史的事実の否定、再肯定表現に対する法的規制
Juristische Regulierung zur Leugnung oder Wiedergerechtfertigung der geschichtlichen Tatsache als Hassrede

金, 尚均

48 ( 2 )  , pp.835 - 877 , 2015-11-16 , 龍谷大学法学会
ISSN:02864258
NCID:AN00251121
Full-Text

http://repo.lib.ryukoku.ac.jp/jspui/bitstream/10519/6587/1/r-ho_048_02_003.pdf

Number of accesses :  

Other information