Journal Article Adaptation and evolution of polynoid scale worms (Annelida: Polynoidae): insights from transcriptome comparison among two deep-sea and a shallow-water species

Zhang, Yanjie  ,  Sun, Jin  ,  Chen, Chong  ,  渡部, 裕美  ,  Feng, Dong  ,  Zhang, Yu  ,  Chiu, Jill  ,  Qian, Pei-Yuan  ,  Qiu, Jian-Wen  ,  YANJIE, ZHANG  ,  JIN, SUN  ,  CHONG, CHEN  ,  HIROMI, WATANABE  ,  DONG, FENG  ,  YU, ZHANG  ,  JILL, CHIU  ,  PEI-YUAN, QIAN  ,  JIAN-WEN, QIU

7p.46205 , 2017-04-11
Description
http://www.godac.jamstec.go.jp/darwin/cruise/kairei/kr15-17/e

Number of accesses :  

Other information