Journal Article Experimental and numerical investigation of the temperature response to stress changes of rocks

Xiaoqiu, YANG  ,  林, 為人  ,  多田井, 修  ,  Zeng, Xin  ,  Yu, Chuanhai  ,  Yeh, En  ,  Li, Haibing  ,  Wang, Huan  ,  YANG, XIAOQIU  ,  WEIREN, LIN  ,  Osamu, Tadai  ,  Xin, Zeng  ,  Chuanhai, Yu  ,  En, Yeh  ,  Haibing, Li  ,  Huan, Wang

Number of accesses :  

Other information