Presentation Experimental results of temperature response to stress change: An indication of the physics of earthquake rupture propagation

林, 為人  ,  Xiaoqiu, YANG  ,  多田井, 修  ,  Xin, Zeng  ,  En-Chao, Yeh  ,  Chuanhai, Yu  ,  畠田, 健太郎  ,  XU, Hehua  ,  XU, Ziying  ,  WEIREN, LIN  ,  YANG, XIAOQIU  ,  Osamu, Tadai  ,  Zeng, Xin  ,  Yeh, En-Chao  ,  Yu, Chuanhai  ,  KENTARO, HATAKEDA  ,  Hehua, XU  ,  Ziying, XU

Number of accesses :  

Other information