Journal Article Large fault slip peaking at trench in the 2011 Tohoku-oki earthquake

Sun, Tianhaozhe  ,  Wang, Kelin  ,  冨士原, 敏也  ,  小平, 秀一  ,  He, Jiangheng  ,  Tianhaozhe, Sun  ,  Kelin, Wang  ,  TOSHIYA, FUJIWARA  ,  SHUICHI, KODAIRA  ,  Jiangheng, He

Description
http://www.godac.jamstec.go.jp/darwin/cruise/kairei/kr99-08/e

Number of accesses :  

Other information