Presentation Probing the tectonic evolution of the South China Sea: International Ocean Discovery Program Expedition 349.

Tejada, Maria  ,  LI, Chun-feng  ,  LIN, Jian  ,  KULHANEK, Denise  ,  WILLIAMS, Trevor  ,  BAO, Rui  ,  BRIAIS, Anne  ,  CHEN, Yifeng  ,  CLIFT, Peter  ,  COLWELL, Frederick  ,  DADD, Kelsie  ,  DING, Weiwei  ,  HERNANDEZALMEIDA, Ivan  ,  HUANG, Xiao-long  ,  HYUN, Sangmin  ,  JIANG, Tao  ,  KOPPERS, Anthony  ,  LI, Qianyu  ,  LIU, Chuanlian  ,  LIU, Qingsong  ,  LIU, Zhifei  ,  NAGAI, Renata  ,  PELEO-ALAMPAY, Alyssa  ,  SU, Xin  ,  SUN, Zhen  ,  TRINH, Hai, son  ,  YEH, Yi-ching  ,  ZHANG, Chuanlun  ,  ZHANG, Fan  ,  ZHANG, Guo-liang  ,  ZHAO, Xixi  ,  TEJADA, MARIA  ,  LI, Chun-feng  ,  LIN, Jian  ,  KULHANEK, Denise  ,  WILLIAMS, Trevor  ,  BAO, Rui  ,  BRIAIS, Anne  ,  CHEN, Yifeng  ,  CLIFT, Peter  ,  COLWELL, Frederick  ,  DADD, Kelsie  ,  DING, Weiwei  ,  HERNANDEZALMEIDA, Ivan  ,  HUANG, Xiao-long  ,  HYUN, Sangmin  ,  JIANG, Tao  ,  KOPPERS, Anthony  ,  LI, Qianyu  ,  LIU, Chuanlian  ,  LIU, Qingsong  ,  LIU, Zhifei  ,  NAGAI, Renata  ,  PELEO-ALAMPAY, Alyssa  ,  SU, Xin  ,  SUN, Zhen  ,  son TRINH, Hai  ,  YEH, Yi-ching  ,  ZHANG, Chuanlun  ,  ZHANG, Fan  ,  ZHANG, Guo-liang  ,  ZHAO, Xixi

Number of accesses :  

Other information