Presentation Slip to Trench: Coseismic, Postseismic, or Interseismic?

Sun, Tianhaozhe  ,  Wang, Kelin  ,  Davis, Earl  ,  冨士原, 敏也  ,  小平, 秀一  ,  He, Jiangheng  ,  Sun, Tianhaozhe  ,  Wang, Kelin  ,  Davis, Earl  ,  FUJIWARA, TOSHIYA  ,  KODAIRA, SHUICHI  ,  He, Jiangheng

Description
http://www.godac.jamstec.go.jp/darwin/cruise/kairei/kr99-08/e
http://www.godac.jamstec.go.jp/darwin/cruise/kairei/kr11-e03/e

Number of accesses :  

Other information