Conference Paper Metallization on Silk Utilizing Supercritical Carbon Dioxide Assisted Electroless Plating for Wearable Device

Chiu, Wan-ting  ,  Chiu, Wan-ting  ,  Tahara, Yuma  ,  陳, 君怡  ,  Chen, Chun Yi  ,  Chang, Tso-Fu Mark  ,  Chang, Tso-Fu Mark  ,  Hashimoto, Tomoko  ,  Kurosu, Hiromichi  ,  曽根, 正人  ,  Sone, Masato

2016-10

Number of accesses :  

Other information