Journal Article A labile hydride strategy for the synthesis of heavily nitridized BaTiO3

Yajima, Takeshi  ,  Yajima, Takeshi  ,  Takeiri, Fumitaka  ,  Takeiri, Fumitaka  ,  Aidzu, Kohei  ,  Aidzu, Kohei  ,  赤松, 寛文  ,  Akamatsu, Hirofumi  ,  Fujita, Koji  ,  Fujita, Koji  ,  Yoshimune, Wataru  ,  Yoshimune, Wataru  ,  Ohkura, Masatoshi  ,  Ohkura, Masatoshi  ,  Lei, Shiming  ,  Lei, Shiming  ,  Gopalan, Venkatraman  ,  Gopalan, Venkatraman  ,  Tanaka, Katsuhisa  ,  Tanaka, Katsuhisa  ,  Brown, Craig M.  ,  Brown, Craig M.  ,  Green, Mark A.  ,  Green, Mark A.  ,  Yamamoto, Takafumi  ,  Yamamoto, Takafumi  ,  Kobayashi, Yoji  ,  Kobayashi, Yoji  ,  Kageyama, Hiroshi  ,  Kageyama, Hiroshi

7 ( No. 12 )  , pp.1017 - 1023 , 2015-10 , Nature Publishing Group , Nature Publishing Group
ISSN:1755-4330

Number of accesses :  

Other information