Departmental Bulletin Paper 味覚語彙とその感覚表現への転用に見るベトナム語と日本語の違い
TỪ CHỈ VỊ VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT Ở CÁC TỪ CHUYỂN NGHĨA TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG NHẬT
ミカク ゴイ ト ソノ カンカク ヒョウゲン エノ テンヨウ ニ ミル ベトナムゴ ト ニホンゴ ノ チガイ

ファン, ティ ミー ロアン  ,  Phan, Thi My Loan  ,  ファン, ティ ミー ロアン

44pp.127 - 147 , 2018-03-31 , 大阪大学大学院言語文化研究科 , Graduate School of Language and Culture Osaka University , オオサカ ダイガク ダイガクイン ゲンゴ ブンカ ケンキュウカ
ISSN:03874478
NCID:AN00077727
Description
【学術論文】
Mục đích của bài nghiên cứu này là tìm hiểu tất cả các nghĩa chuyển của bốn nhóm từ chỉ vị bao gồm vị ngọt, vị mặn, vị chua và vị đắng trong tiếng Việt. Ở từng nhóm từ chỉ vị này, tác giả so sánh với các từ chỉ vị tương ứng trong tiếng Nhật với mong muốn làm rõ những khác biệt giữa các từ chỉ vị trong tiếng Việt và tiếng Nhật. Phần I là các nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ vị NGỌT. Phần II là các nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ vị MẶN. Phần III là các nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ vị CHUA, và phần IV là các nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ vị ĐẮNG.
Full-Text

http://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/68017/slc_44-127.pdf

Number of accesses :  

Other information