Departmental Bulletin Paper ドイツ旅行規定の第3改正法政府草案(各論)の立法理由(1)民法草案第651a条~第651h条
Begruendung des BTs im Regierungs-E eines Dritten Gesetzes zur Aenderung reiserechtlichen Vorschriften (1) § 651a~ § 651h BGB-E

髙橋, 弘

41 ( 1 )  , pp.164 - 135 , 2017-06-23 , 広島大学法学会
ISSN:0386-5010
NCID:AN0021395X
Full-Text

http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/4/44529/20171213115831361197/HLJ_41-1_164.pdf

Number of accesses :  

Other information