Departmental Bulletin Paper 「法益客体の不利益変更」としての結果の規定(一)
Erfolgsbeschreibung als "nachteilige Veränderung an einem Rechtsgutsobjekt" (1)

濵本, 千恵子

39 ( 3 )  , pp.128 - 102 , 2016-01-15 , 広島大学法学会
ISSN:0386-5010
NCID:AN0021395X
Full-Text

http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/3/39788/20160420111619586164/HLJ_39-3_128.pdf

Number of accesses :  

Other information