Departmental Bulletin Paper Entstehungsgeschichte der deutschen Auslautverhärtung --am Beispiel der altsächsichen Heliand-Handschriften

Kawasaki, Yasushi

63pp.[1] - [15] , 2018-03-25 , 京都大学人間・環境学研究科ドイツ語部会
ISSN:0419-5817
NCID:AN0014593X
Full-Text

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/230219/1/dbk06300_%5b001%5d.pdf

Number of accesses :  

Other information