Departmental Bulletin Paper A case of metachronous left ovarian metastasis 8 years after surgery for cecal cancer and right ovarian metastasis: Report of a case

Shimizu, Yasuhiro  ,  Yatabe, Yasushi  ,  Tanaka, Hideharu  ,  Hayashi, Daisuke  ,  Akazawa, Tomoyuki  ,  Hosoi, Takahiro  ,  Tsutsuyama, Masayuki  ,  Ouchi, Akira  ,  Kawakami, Jiro  ,  Natsume, Seiji  ,  Uemura, Norihisa  ,  Ito, Yuichi  ,  Misawa, Kazunari  ,  Senda, Yoshiki  ,  Abe, Tetsuya  ,  Ito, Seiji  ,  Oshiro, Taihei  ,  Kinoshita, Takashi  ,  Komori, Koji  ,  Shigeyoshi, Itaru

79 ( 2 )  , pp.259 - 266 , 2017-05 , Nagoya University Graduate School of Medicine, School of Medicine
ISSN:0027-7622
Full-Text

http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstream/2237/26551/1/42_ItaruShigeyoshi.pdf

Number of accesses :  

Other information